80 năm vang mãi bản hùng ca của Liên hoan nghệ thuật quần chúng khu vực phía Nam

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan Nghệ thuật quần chúng, lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ 10, năm 2024 đánh trống khai mạc.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan cho biết, Liên hoan là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 49 năm Ngày giải phóng niền Nam thống nhất đất nước, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân...

Liên hoan là dịp quy tụ, biểu dương sức mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng của lực lượng vũ trang, của các cơ sở giáo dục đào tạo và các tổ chức Đoàn thanh niên trong cả nước. Đây là giao lưu văn hóa nghệ thuật, tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng đến đồng bào, chiến sĩ cả nước về tinh thần đoàn kết quân - dân, về truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân, về sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và những cống hiến, thành tựu của lực lượng vũ trang, nhân dân cả nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan Nghệ thuật quần chúng, lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ 10, năm 2024 phát biểu khai mạc.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật cách mạng, khơi dậy tiềm năng và sức sáng tạo của quần chúng nhằm tiếp tục tạo nên những sản phẩm văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú là hết sức cần thiết.

Một tiết mục thi diễn của đoàn nghệ thuật quần chúng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Với lịch sử hào hùng và biết bao kỷ niệm sâu sắc, hình ảnh xúc động về những người chiến sĩ “Chân trần - Chí thép”, mang trong mình phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” sẽ khơi nguồn cảm xúc chân thực nhất cho cán bộ, chiến sĩ, thanh niên, sinh viên hôm nay cất lên lời ca, điệu múa, tiếng đàn và tạo ra các tác phẩm nghệ thuật, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, truyền thống “80 năm vang mãi bản hùng ca”. Từ đó, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tôn vinh hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” vì nước quên thân, vì dân quên mình và nhiệt huyết, khát vọng của thế hệ trẻ, thiết thực xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc.

Một chương trình do Đoàn nghệ thuật Quân khu 7 biểu diễn.

Với chủ đề “80 năm vang mãi bản hùng ca”, Liên hoan Khu vực I có sự tham gia của gần 1.000 diễn viên ở 24 đoàn nghệ thuật quần chúng. Đây là dịp để các hạt nhân văn hóa, văn nghệ tại đơn vị cơ sở phát huy khả năng sáng tác, biểu diễn, sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng phục vụ bộ đội và nhân dân.

Trao tặng cờ lưu niệm cho các đoàn nghệ thuật quần chúng tham dự Liên hoan.

Ngay sau Lễ khai mạc là chương trình thi diễn của Đoàn Nghệ thuật quần chúng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Đất thép nở hoa” với những bài ca, điệu múa ca ngợi truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc, Quân đội, lực lượng vũ trang Quân khu 7, lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ X khu vực phía Nam bế mạc vào tối 15/4.