3.000 diễn viên tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên