sắc chàm

Sáp ong - Sắc chàm

Sáp ong - Sắc chàm
Sự kiện"Sáp ong - Sắc chàm" đã kể câu chuyện bảo tồn và phát huy kỹ thuật vẽ hoa văn sáp ong...
Thông tin