Chặt giám sát các lễ hội lớn, tập trung đông người

Văn bản do Cục Văn hóa cơ sở ban hành nêu rõ những lễ hội lớn, tập trung đông người cần được giám sát chặt chẽ như: Hội Phết (xã Hiền Quan, huyện Tam Nông), Lễ hội Cầu trâu (xã Hương Nha và xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông) ở Phú Thọ; Lễ hội Đúc Bụt (xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương), Lễ hội Cướp phết (xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch), Lễ hội Chọi trâu (xã Hải Lựu, huyện Sông Lô) tỉnh Vĩnh Phúc; Lễ hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức), Lễ hội Đền Sóc (huyện Sóc Sơn) ở Hà Nội; Lễ hội Khai ấn Đền Trần (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định), Lễ hội Phủ Dày (huyện Vụ Bản) ở Nam Định; Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (quận Đồ Sơn) tại Hải Phòng...

Cục Văn hóa cơ sở yêu cầu các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Vĩnh Phúc, Nam Định; thành phố Hải Phòng và Hà Nội chỉ đạo, hướng dẫn chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, phương án kiểm tra, giám sát chặt chẽ lễ hội tập trung đông người trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo về Bộ để kịp thời xem xét, giải quyết.

Cục Văn hóa cơ sở nhấn mạnh các địa phương phải bảo đảm hoạt động lễ hội được tiến hành trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống và giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam; thực hiện giải pháp nhằm loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển… Các địa phương thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm những vi phạm, hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc; kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép.

Đặc biệt, văn bản nêu rõ: Không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi; không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh…